Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 121/124 Terrakion EX
Mew EX Dragons Exalted Artwork
<-Mew EX
Dragons Exalted Set List Registeel EX Dragons Exalted Artwork
Registeel EX->

Card Scan:
121/124 Terrakion EX Dragons Exalted TCG Scan

Mew EX Dragons Exalted Artwork
<-Mew EX
Dragons Exalted Set List Registeel EX Dragons Exalted Artwork
Registeel EX->