Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 115/124 Rescue Scarf
Giant Cape Dragons Exalted Artwork
<-Giant Cape
Dragons Exalted Set List Tool Scrapper Dragons Exalted Artwork
Tool Scrapper->

Card Scan:
115/124 Rescue Scarf Dragons Exalted TCG Scan

Giant Cape Dragons Exalted Artwork
<-Giant Cape
Dragons Exalted Set List Tool Scrapper Dragons Exalted Artwork
Tool Scrapper->