Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 114/124 Giant Cape
Devolution Spray Dragons Exalted Artwork
<-Devolution Spray
Dragons Exalted Set List Rescue Scarf Dragons Exalted Artwork
Rescue Scarf->

Card Scan:
114/124 Giant Cape Dragons Exalted TCG Scan

Devolution Spray Dragons Exalted Artwork
<-Devolution Spray
Dragons Exalted Set List Rescue Scarf Dragons Exalted Artwork
Rescue Scarf->