Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 112/124 Braviary
Rufflet Dragons Exalted Artwork
<-Rufflet
Dragons Exalted Set List Devolution Spray Dragons Exalted Artwork
Devolution Spray->

Card Scan:
112/124 Braviary Dragons Exalted TCG Scan

Rufflet Dragons Exalted Artwork
<-Rufflet
Dragons Exalted Set List Devolution Spray Dragons Exalted Artwork
Devolution Spray->