Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 102/124 Vigoroth
Slakoth Dragons Exalted Artwork
<-Slakoth
Dragons Exalted Set List Slaking Dragons Exalted Artwork
Slaking->

Card Scan:
102/124 Vigoroth Dragons Exalted TCG Scan

Slakoth Dragons Exalted Artwork
<-Slakoth
Dragons Exalted Set List Slaking Dragons Exalted Artwork
Slaking->