Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 100/124 Ambipom
Aipom Dragons Exalted Artwork
<-Aipom
Dragons Exalted Set List Slakoth Dragons Exalted Artwork
Slakoth->

Card Scan:
100/124 Ambipom Dragons Exalted TCG Scan

Aipom Dragons Exalted Artwork
<-Aipom
Dragons Exalted Set List Slakoth Dragons Exalted Artwork
Slakoth->