Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dark Explorers Card Scan: 24/108 Slowbro
Slowpoke Dark Explorers Artwork
<-Slowpoke
Dark Explorers Set List Vaporeon Dark Explorers Artwork
Vaporeon->

Card Scan:
24/108 Slowbro Dark Explorers TCG Scan

Card Text / Spoiler:
Slowbro100 HP small water symbol
 Dark Explorers Artwork
AbilityAirhead
If you have 2, 4, or 6 Prize cards left, this Pokemon can't attack.

small water symbolsmall colorless symbolLazy Headbutt80
This Pokemon is now Asleep.

WeaknessResistanceRetreat
small electric symbolsmall colorless symbolsmall colorless symbolsmall colorless symbol


Slowpoke Dark Explorers Artwork
<-Slowpoke
Dark Explorers Set List Vaporeon Dark Explorers Artwork
Vaporeon->