Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Boundaries Crossed Card Scan: 75/149 Gothita
Scolipede Boundaries Crossed Artwork
<-Scolipede
Boundaries Crossed Set List Gothorita Boundaries Crossed Artwork
Gothorita->

Card Scan:
75/149 Gothita Boundaries Crossed TCG Scan

Scolipede Boundaries Crossed Artwork
<-Scolipede
Boundaries Crossed Set List Gothorita Boundaries Crossed Artwork
Gothorita->