Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Boundaries Crossed Card Scan: 53/149 Electabuzz
Electrode Boundaries Crossed Artwork
<-Electrode
Boundaries Crossed Set List Electivire Boundaries Crossed Artwork
Electivire->

Card Scan:
53/149 Electabuzz Boundaries Crossed TCG Scan

Electrode Boundaries Crossed Artwork
<-Electrode
Boundaries Crossed Set List Electivire Boundaries Crossed Artwork
Electivire->