Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Boundaries Crossed Card Scan: 146/149 White Kyurem EX
Black Kyurem EX Boundaries Crossed Artwork
<-Black Kyurem EX
Boundaries Crossed Set List Bianca Boundaries Crossed Artwork
Bianca->

Card Scan:
146/149 White Kyurem EX Boundaries Crossed TCG Scan

Black Kyurem EX Boundaries Crossed Artwork
<-Black Kyurem EX
Boundaries Crossed Set List Bianca Boundaries Crossed Artwork
Bianca->