Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Boundaries Crossed Card Scan: 122/149 Stoutland
Herdier Boundaries Crossed Artwork
<-Herdier
Boundaries Crossed Set List Pidove Boundaries Crossed Artwork
Pidove->

Card Scan:
122/149 Stoutland Boundaries Crossed TCG Scan

Herdier Boundaries Crossed Artwork
<-Herdier
Boundaries Crossed Set List Pidove Boundaries Crossed Artwork
Pidove->