Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Boundaries Crossed Card Scan: 112/149 Taillow
Dunsparce Boundaries Crossed Artwork
<-Dunsparce
Boundaries Crossed Set List Skitty Boundaries Crossed Artwork
Skitty->

Card Scan:
112/149 Taillow Boundaries Crossed TCG Scan

Dunsparce Boundaries Crossed Artwork
<-Dunsparce
Boundaries Crossed Set List Skitty Boundaries Crossed Artwork
Skitty->