Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Boundaries Crossed Card Scan: 103/149 White Kyurem EX
White Kyurem Boundaries Crossed Artwork
<-White Kyurem
Boundaries Crossed Set List Rattata Boundaries Crossed Artwork
Rattata->

Card Scan:
103/149 White Kyurem EX Boundaries Crossed TCG Scan

White Kyurem Boundaries Crossed Artwork
<-White Kyurem
Boundaries Crossed Set List Rattata Boundaries Crossed Artwork
Rattata->