Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Boundaries Crossed Card Scan: 102/149 White Kyurem
Black Kyurem EX Boundaries Crossed Artwork
<-Black Kyurem EX
Boundaries Crossed Set List White Kyurem EX Boundaries Crossed Artwork
White Kyurem EX->

Card Scan:
102/149 White Kyurem Boundaries Crossed TCG Scan

Black Kyurem EX Boundaries Crossed Artwork
<-Black Kyurem EX
Boundaries Crossed Set List White Kyurem EX Boundaries Crossed Artwork
White Kyurem EX->