Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Green
Pokemon Green Guide
Info ~ Facts on Pokemon Green.
Screen Shots ~ Screen shots of the Japanese game.