Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: White Smoke
White Smoke - Prevents other Pokemon from lowering its stats.


Pokemon with the White Smoke ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackTorkoal Sprite324TorkoalShell Armor


Pokemon with the White Smoke ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackHeatmor Sprite631HeatmorFlash Fire