Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Scrappy
Scrappy - Enables moves to hit Ghost-type Pokemon.


Pokemon with the Scrappy ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackKangaskhan Sprite115KangaskhanEarly Bird
Inner Focus
Pokemon BlackMiltank Sprite241MiltankThick Fat
Sap Sipper


Pokemon with the Scrappy ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackTaillow Sprite276TaillowGuts
Pokemon BlackSwellow Sprite277SwellowGuts
Pokemon BlackLoudred Sprite294LoudredSoundproof
Pokemon BlackExploud Sprite295ExploudSoundproof
Pokemon BlackHerdier Sprite507HerdierIntimidate
Sand Rush
Pokemon BlackStoutland Sprite508StoutlandIntimidate
Sand Rush