Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Sand Stream
Sand Stream - The Pokemon summons a sandstorm in battle.


Pokemon with the Sand Stream ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackTyranitar Sprite248TyranitarUnnerve
Pokemon BlackHippopotas Sprite449HippopotasSand Force
Pokemon BlackHippowdon Sprite450HippowdonSand Force


Pokemon with the Sand Stream ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
--None-