Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Infiltrator
Infiltrator - Passes through the foe's barrier and strikes.


Pokemon with the Infiltrator ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackCottonee Sprite546CottoneePrankster
Chlorophyll
Pokemon BlackWhimsicott Sprite547WhimsicottPrankster
Chlorophyll


Pokemon with the Infiltrator ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackZubat Sprite41ZubatInner Focus
Pokemon BlackGolbat Sprite42GolbatInner Focus
Pokemon BlackCrobat Sprite169CrobatInner Focus
Pokemon BlackHoppip Sprite187HoppipChlorophyll
Leaf Guard
Pokemon BlackSkiploom Sprite188SkiploomChlorophyll
Leaf Guard
Pokemon BlackJumpluff Sprite189JumpluffChlorophyll
Leaf Guard
Pokemon BlackNinjask Sprite291NinjaskSpeed Boost
Pokemon BlackSeviper Sprite336SeviperShed Skin
Pokemon BlackSpiritomb Sprite442SpiritombPressure