Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Heavy Metal
Heavy Metal - Doubles the Pokemon's weight.


Pokemon with the Heavy Metal ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
--None--


Pokemon with the Heavy Metal ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackAron Sprite304AronRock Head
Sturdy
Pokemon BlackLairon Sprite305LaironRock Head
Sturdy
Pokemon BlackAggron Sprite306AggronRock Head
Sturdy
Pokemon BlackBronzor Sprite436BronzorHeatproof
Levitate
Pokemon BlackBronzong Sprite437BronzongHeatproof
Levitate