Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black 2 and White 2: Elite Four
Shauntal
Shauntal specializes in Ghost-type Pokemon...

Elite Four Shauntal Breakdown

Marshal
Marshal hits hard with Fighting-type Pokemon...

Elite Four Marshal Breakdown

Grimsley
Grimsley uses Dark-type Pokemon...

Elite Four Grimsley Breakdown

Caitlin
Caitin uses Psychic Pokemon...

Elite Four Caitlin Breakdown

Champion Iris
The new Champion Iris has added more variety to her team since her gym leader days...

Champion Iris Breakdown